oracle毕业论文

关于oracle的毕业论文,可以作为参考哦

目 录

摘要 ........................................................................................................................................................ iii Abstract ............................................................................................................................................... iv

第一章 绪论 ......................................................................................................................................... 1

1.1 国内外研究动态 .................................................................................................................. 1

1.2 容灾备份系统的现状分析 ............................................................................................... 1

第二章 数据库备份方案 ................................................................................................................... 3

2.1 备份文件 ............................................................................................................................... 3

2.1.1 定义 ............................................................................................................................... 3

2.1.2 主要的内容 ................................................................................................................... 4

2.1.3 优先级别 ....................................................................................................................... 4

2.1.4文件之间的转化 ............................................................................................................ 4

2.2 备份恢复方案 ...................................................................................................................... 4

2.2.1 备份恢复的分类 ........................................................................................................... 5

2.2.2 备份方案的介绍 ........................................................................................................... 5

2.3 数据库的备份策略 ............................................................................................................. 5

2.3.1 概述 ............................................................................................................................... 5

第三章 备份与恢复功能设计与实现 ............................................................................................ 6

3.1 冷备份(脱机备份)......................................................................................................... 6

3.1.1 定义 ............................................................................................................................... 6

3.1.2 优点与缺点 ................................................................................................................... 6

3.1.3 步骤 ............................................................................................................................... 6

3.1.4 备份恢复功能设计与实现 ........................................................................................... 8

3.2 热备份恢复(联机备份恢复) .................................................................................... 10

3.2.1定义 .............................................................................................................................. 10

3.2.2 优点与缺点 ................................................................................................................. 10

3.2.3 备份设计与实现 ......................................................................................................... 10

第四章 总结 ....................................................................................................................................... 38 参考文献 .............................................................................................................................................. 39

Word文档免费下载Word文档免费下载:oracle毕业论文 (共45页,当前第1页)

oracle毕业论文相关文档

最新文档

返回顶部