metal_borsasi_temmuz_2006

hao

ASSAN DEM R VE SAC SANAY A

04 Temmuz 2006

metal_borsasi_temmuz_2006

ASSAN Alüminyum

Ayl k Metal Bülteni

ASSAN Alüminyum Tesisleri E-5 Karayolu Üzeri 32. Km

34940 Tuzla / stanbul Tel : +90 216 581 12 00

( Temmuz 2006 )

45,50 C 70,00 B 0,50 C

metal_borsasi_temmuz_2006

.

Al.

*Y lba na Göre De i im (%) +8,42% +57,00% +68,40%

30 Haziran Kapan in – 3 Ayl k

Fark ( C/B ) Pe in Fiyatlar Haziran 2006

Ort. Pe in Fiyatlar

EMT A

Alüminyum Bak r Çinko

2.550,50 7.501,00 3.260,00

2.477,34 7.197,61 3.225,68

PAR TE

GBP/USD

USD/YTL

2,0095 - EUR/YTL

MB FA Z ORANLARI

TCMB (YTL)

FED (USD)

2,75% - ECB (EUR)

EUR/USD

+7,62%

+6,70% +18,68% - +25,61% +3,75% +1,00% - +0,50%

Amerikan Merkez Bankas (FED) ba kan Ben Bernanke

Faiz oranlar n , beklentiler dahilinde 25 baz puan artt rarak %5’den %5,25 ç kard . Bu faiz artt r m günler öncesinden piyasalarca sat n al nm t . Fakat as l önemli olan toplant sonras FED’in

önümüzdeki dönem için piyasalara nas l bir sinyal verece iydi. Toplant sonras FED aç klamas nda “ Komite, enflasyonist kayg lar n hala devam etti i görü ünü ta maktad r. Bu risklerin kar s nda gerek duyulabilecek olan ba ka s k t rma ad mlar n n boyutu ve zamanlamas , aç klanacak verilere gore hem enflasyon hemde ekonomik büyümenin görünümünün geli imine ba l olacakt r” dedi.

Bu aç klama bir anda bütün uluslararas piyasalarda ralli havas yaratt . Tüm Emtialar ve Borsalar

ç karken Dolar birçok para birimi kar s nda de er kaybetmeye ba lad . Peki piyasalar biranda ate leyen bu aç klaman n içersinde ileriye dönük ipuçlar neler ??

Öncelikle FED, Amerikada artan enflasyonist bask dan rahats z. Bu zaten biliniyordu. FED’in Yüksek Emtia ve Enerji fiyatlar nedeniyle faizleri önümüzdeki aylarda da hiç çekinmeden artt raca tahmin ediliyordu. Ama FED, ilerki aylarda da Faizleri artt rabilece ini bunun içinde önümüzdeki dönemde aç klanacak Enflasyon ve Büyüme rakamlar n esas alaca n belirtti. Bence kritik sözcük Büyüme Rakamlar . Çünkü faiz artt r mlar n n Ekonomik aktiviteye zarar verdi i biliniyor ve FED Enflasyonu önlemek u runa Ekonomik Büyümeye zarar vermek istemedi ini aç kça dile getirdi. te bu noktada FED’in gerçekten faiz artt r mlar na son verebilece i hissedildi ve piyasalar tetiklendi.

Fakat hala daha riskler devam ediyor ve önümüzdeki aylara yönelik beklentileri bültenin devam nda Son Analizde bulabilirsiniz.

Word文档免费下载Word文档免费下载:metal_borsasi_temmuz_2006 (共8页,当前第1页)

metal_borsasi_temmuz_2006相关文档

最新文档

返回顶部